W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO) firma USŁUGI GEODEZYJNE WYCENA NIERUCHOMOŚCI Grzegorz Zamiara przetwarza Państwa dane osobowe do celów niezbędnych realizacji niniejszej pracy geodezyjnej.

Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

USŁUGI GEODEZYJNE WYCENA NIERUCHOMOŚCI Grzegorz Zamiara, ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork, e-mail: biuro@geodezjazamiara.pl (zwana dalej firmą)

2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane jedynie wówczas gdy firma posiada podstawę prawną ich przetwarzania. Tą podstawą, zgodnie z art. 6 ust.1 b RODO jest:

- niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy.

Państwa dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a,b,c,g,h,j RODO.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszej pracy geodezyjnej.

7) W związku z tym, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, co do zasady przysługują Pani/Panu następujące

prawa:

- prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo dostępu do treści swoich danych;

- prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO;

- prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

- prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie Pani/Pana

zgody lub w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy);

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku ze szczególną Pani/Pana

sytuacją;

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać w siedzibie firmy osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową.

Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.